پادکست چطور بر احساس افسردگی غلبه کنیم؟
پادکست

پادکست چطور بر احساس افسردگی غلبه کنیم؟

ما در هر شرایطی، یا احساس خوبی داریم یا احساس بد، شما اگر یاد بگیرید که این احساس هاحاصل انتخاب خودتان است؛ پس به راحتی می توانید هر وقت یک احساس بدی را داشتید مثل افسردگی، آن را تغییر دهید. اگر نت
متن کامل