مدیریت

مدیریت ریاستی و مدیریت هدایتی

کار یکی از مولفه های مهم زندگی انسان ها است. سوال شما چه کاره اید؟ اولین پرسشی است که در بدو آشنایی با دیگران از آنها می پرسید. وقتی شما کار قابل توجهی ندارید، از طرح چنین سوالی ناراحت می شوید. یکی از علل کار بی کیفیت، نارضایتی کارمندان از مدیریت یا همکاران است نه […]

متن کامل